Avís Legal – Política de Privacitat

El lloc web www.compac.es pertany a COMPAC, THE SURFACES COMPANY, que és el titular d’aquesta pàgina web, que opera sota la denominació comercial “COMPAC”.

CONDICIONS D’ÚS I ACCEPTACIÓ
Aquestes restriccions regulen l’ús del web de COMPAC. L’entrada al web i/o la utilització de qualsevol dels seus serveis suposarà l’acceptació plena de totes les seves condicions d’ús. COMPAC es reserva el dret de corregir unilateralment el web i els seus serveis, incloent-hi la modificació de les condicions d’ús.

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL WEB
L’usuari ha d’utilitzar el web d’acord amb els usos autoritzats. Està expressament prohibida la utilització de la pàgina web o de qualsevol dels seus serveis amb finalitats il•lícites, en contra de la bona fe, de l’ordre públic o del que estableixen les condicions d’ús. Així mateix, està prohibit qualsevol ús lesiu de drets o interessos de tercers que, de qualsevol manera, dificulti la normal utilització de la pàgina web per part de la resta d’usuaris.

DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació general de les diferents seccions) estan subjectes a drets de propietat intel•lectual o industrial de COMPAC i de tercers. En cap cas l’entrada al web implica que per part de COMPAC o del titular d’aquests drets:

A. Es proporcioni autorització o llicència sobre aquests continguts.
B. Es renunciï, es transmeti i se cedeixi totalment o parcialment cap dels seus drets sobre els continguts (entre d’altres, els seus drets de reproducció, distribució i comunicació pública).
C. No es poden efectuar utilitzacions del web i/o dels seus continguts diferents de les expressament autoritzades per COMPAC.
D. Cap usuari pot revendre, tornar a publicar, imprimir, baixar-se, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquest web ni dels seus continguts sense el consentiment previ per escrit de COMPAC, tret que la llei permeti, en una mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per a ús personal i no comercial, mantenint inalterats en tot cas el copyright i altres dades identificatives dels drets de COMPAC i/o del titular dels drets d’aquests continguts.
Aquest web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la propietat industrial i intel•lectual internacionals i d’Espanya, ja sigui com a creacions individuals i/o com a compilacions. L’usuari no pot esborrar ni modificar de cap manera la informació relativa a aquests drets inclosos al web. Queden reservats tots els drets en favor de COMPAC o del titular d’aquests.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
A. Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web.

COMPAC no garanteix ni es compromet pel funcionament del web i/o els seus serveis.
COMPAC té llicència per efectuar totes les modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, el rendiment, l’eficàcia del sistema i de la seva connexió. Llevat que s’indiqui expressament un termini, la prestació dels serveis té, en principi, una durada indefinida. Tanmateix, COMPAC pot donar per acabat un dels serveis o l’entrada al web en qualsevol moment. Sempre que sigui possible, COMPAC intentarà comunicar-ho prèviament a l’usuari.

B. Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts.

Els continguts de tot tipus inclosos al web, que es troben disponibles per al públic en general, faciliten el gaudi de la informació, productes i serveis subministrats o prestats per COMPAC.
COMPAC no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i novetat dels continguts. Així doncs, queda exclosa qualsevol tipus de responsabilitat de COMPAC que es pugui derivar dels danys causats, directament o indirectament, per la informació proporcionada per mitjà del web.
COMPAC no garanteix la idoneïtat dels continguts inclosos al web per a fins particulars. En conseqüència, tant l’entrada en aquest web com l’ús que es pugui fer de la informació i continguts que s’hi inclouen s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i COMPAC no respondrà en cap cas pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació present al web.

C. El web pot permetre a l’usuari l’entrada per mitjà d’enllaços a diferents pàgines web.
COMPAC no respon ni fa seu el contingut de les pàgines web enllaçades, ni garanteix la legalitat, exactitud, veracitat i fiabilitat de la informació que incloguin.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
1. Responsable del tractament i dades de contacte
Aquesta política de privacitat s’aplica a totes les dades de caràcter personal que l’usuari aporti a COMPAC CORPORATE, entitat responsable del tractament de les vostres dades, amb domicili al c/ Travessera d’Albaida, 1, 46727, Real de Gandia (València), a través dels formularis o canals de contacte habilitats a la seva pàgina web.
En cas que vulgueu, podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic en l’adreça següent: lopd@compac.es.

2. Amb quina finalitat/s tractarem les vostres dades i sobre quina base jurídica?
Les vostres dades personals es tracten, de conformitat amb el que disposa el RGPD, sobre la base legal i amb les finalitats que assenyalem a continuació:

a) Consentiment de l’interessat

El tractament de les vostres dades personals es durà a terme, sempre que ens hàgiu donat el vostre consentiment, amb les finalitats següents:
• En cas que les vostres dades s’hagin obtingut del formulari de contacte, aquestes dades es tractaran amb les finalitats següents:
o Atendre la vostra sol•licitud, que es pot tractar, entre d’altres, de donar resposta als vostres suggeriments, dubtes, queixes o sol•licituds d’informació comercial. Entenem que, en emplenar el formulari de contacte i facilitar les dades necessàries, presteu el vostre consentiment per tractar les vostres dades amb aquesta finalitat.
o Comunicar les vostres dades a altres empreses del Grup Compac, o a distribuïdors i marbristes, amb la finalitat de donar resposta a les consultes, sol•licituds, comentaris, dubtes, queixes o qualsevol altra inquietud que ens hàgiu fet arribar a través dels canals de contacte.
• A més a més, en cas que ens hàgiu donat el consentiment per fer-ho marcant les caselles habilitades a aquest efecte, les vostres dades poden ser utilitzades amb la finalitat de realitzar enviaments comercials, promocionals i/o de publicitat, incloent-hi comunicacions per mitjans electrònics.
Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment. Això és aplicable igualment en cas que el vostre consentiment hagi estat atorgat abans de l’entrada en vigor del Reglament general de protecció de dades de la UE, és a dir, abans del 25 de maig de 2018. Cal destacar que l’oposició a un determinat tractament i la revocació del consentiment no tenen caràcter retroactiu.

b) Execució d’un contracte entre les parts
En cas que les vostres dades s’hagin obtingut en el formulari de registre de la garantia del vostre producte, les vostres dades es tractaran amb la finalitat de registrar la garantia i gestionar-ne el servei per al producte que heu adquirit.
En aquest sentit, les dades sol•licitades i marcades com a obligatòries són necessàries per registrar la garantia i gestionar els serveis que hi estan associats, i no és possible atendre aquesta finalitat si no es faciliten aquestes dades.

c) Interès legítim
Gestionar l’enviament de comunicacions comercials o promocionals de caràcter professional relacionades amb productes i/o serveis que ja tingueu adquirits o que hàgiu adquirit en el passat. Les dades personals poden ser tractades per a l’elaboració de perfils basats en dades internes, els resultats dels quals permetin identificar les comunicacions que puguin resultar-vos del vostre interès d’acord amb els productes i/o serveis adquirits.
En qualsevol moment us podeu oposar al fet que les vostres dades siguin tractades amb aquesta finalitat seguint les instruccions descrites en l’apartat 7.

3. Decisions individuals automatitzades i creació de perfils
No utilitzem processos de presa de decisions completament automatitzats, incloent-hi la creació de perfils, d’acord amb el que descriu l’article 22 del RGPD. En cas que puntualment emprem aquest procediment, en sereu informat i tindreu dret a obtenir la intervenció humana en la presa de decisions.

4. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Per dur a terme les finalitats descrites anteriorment, COMPAC CORPORATE compta amb la col•laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les vostres dades personals i que tracten les dades esmentades en nom i per compte de COMPAC CORPORATE, com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En concret, COMPAC CORPORATE contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupen la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitador, en els sectors següents: assessorament jurídic, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics. Entre els proveïdors es troben Salesforce Inc. i Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, entitats ubicades als Estats Units i adherides al Privacy Shield.
Així mateix, i únicament en cas que ens presteu el consentiment per fer-ho a través de la casella destinada a aquest efecte, les vostres dades poden ser cedides amb la finalitat d’atendre la sol•licitud efectuada a través del formulari de contacte, i es pot tractar, entre d’altres, de donar resposta als vostres suggeriments, dubtes, queixes o sol•licituds d’informació comercial, a Mármol Compac SAU, Compac UK Ltd., Silicalia Portugal Industria i Comercio de Aglomerados de Pedra, SA o als distribuïdors, marbristes o botigues especialitzades en cas que hagin mitjançat en la prestació originària de la vostra comunicació

5. Quant de temps conservarem les vostres dades?
COMPAC CORPORATE complirà el que disposa la normativa vigent pel que fa al deure de supressió de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per al fi o els fins per als quals va ser demanada. En cas que ens hàgiu facilitat les vostres dades per al registre i la gestió de la garantia es conservaran durant el període de validesa d’aquesta (33 anys).
Les vostres dades quedaran a disposició exclusiva de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, i només durant els terminis de descripció d’aquestes responsabilitats.
Un cop transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

6. Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que COMPAC CORPORATE tracta són les dades personals recollides directament a través dels formularis habilitats a la pàgina web.

7. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
D’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades, així com la normativa nacional en matèria de protecció de dades, teniu dret a exercir, si voleu, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol•licitar que es limiti el tractament de les vostres dades personals, oposar-vos-hi, sol•licitar la portabilitat de les vostres dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
Així mateix, en cas que el tractament de dades personals descrit es basi en el consentiment prestat per la vostra banda, podeu revocar en qualsevol moment aquest consentiment. En aquest sentit, cal destacar que la revocació del consentiment prestat no afectarà la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada d’aquest consentiment.
Podeu exercir els drets descrits anteriorment a través dels canals següents, aportant la documentació necessària que ens permeti verificar la vostra identitat (còpia del DNI, passaport, NIE, etc.):
• Per escrit, mitjançant una sol•licitud adreçada a COMPAC CORPORATE, c/ Travessera d’Albaida, 1, 46727, Real de Gandia (València).
• Mitjançant un correu electrònic a l’adreça següent: lopd@compac.es.

8. Davant de qui podeu exercir les vostres reclamacions?
En cas que entengueu que s’han vist vulnerats els vostres drets en matèria de protecció de dades o tingueu qualsevol reclamació relativa a la vostra informació personal, us podeu adreçar al responsable del tractament, les dades de contacte del qual podeu trobar a l’apartat 1.
En tot cas, els interessats sempre podran acudir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control en matèria de protecció de dades, http://www.agpd.es, c/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les condicions d’ús i els serveis que s’ofereixen al web es regeixen per la llei espanyola. COMPAC no té control sobre qui pot entrar al seu web i on pot estar ubicat. En cas de conflicte o reclamació en referència al web o qualsevol dels serveis prestats per aquest, les parts pacten sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de València, Espanya.