Responsabilitat social corporativa

A COMPAC pensem que podem jugar un paper molt important a la vida de les persones, no només com a generadors d’ocupació i de riquesa, sinó també com un factor de desenvolupament de les comunitats amb les quals estem en contacte.

Per això, a través del nostre Programa de responsabilitat social corporativa, posem en marxa un seguit d’accions voluntàries per contribuir activament a la millora social, econòmica i ambiental del nostre entorn.

REFORESTACIÓ

Des de l'any 2003 a la fàbrica d’Abrantes es porta a terme un programa de reforestació a Portugal amb l’objectiu d’aconseguir equilibrar les emissions de CO2. L'any 2012 vam continuar amb la reforestació i vam assolir la xifra de 30.000 pins autòctons plantats en els nostres terrenys.

NOUS MATERIALS

La inversió en R+D+I del projecte BIO ha fet possible aconseguir un producte més sostenible a partir de matèries primeres d’origen vegetal biodegradable. El seu gran avantatge respecte a les habitualment utilitzades és que gran part de la resina emprada en la fabricació ja no prové del petroli.

GESTIÓ DE RESIDUS

Tots els residus generats en els nostres processos productius es gestionen amb gestors autoritzats.

El grup COMPAC CORPORATE promou en cadascuna de les seves plantes la recollida selectiva dels diferents tipus de residus generats: paper i cartró, plàstic, fusta, matèria orgànica, piles usades, etc.

Els residus se separen adequadament per tal de promoure el reciclatge o valorització. En aquest sentit, disposem en cadascuna de les plantes d’àrees d’emmagatzematge temporal degudament condicionades.

RECICLATGE D’AIGÜES

La fàbrica de Gandia compta amb un sistema de recollida i emmagatzematge de les aigües pluvials per a la seva utilització industrial.

ÚS RESPONSABLE DE L’AIGUA
El 100% de l’aigua que fem servir en el nostre procés industrial és tractada en la nostra depuradora, on separem el fang de l’aigua, que tornem a utilitzar de nou en el procés.

L’aportació d’aigua al procés per compensar les pèrdues en els fangs o per evaporació es realitza fent servir els recursos hídrics subterranis, així com les aigües pluvials, i no utilitzant aigua de la xarxa pública.

SOROLLS

Hem implementat en les nostres línies cabines d’insonorització acústica en les màquines que generen més soroll per tal de reduir el nivell de soroll a què estan exposats els nostres treballadors, així com el soroll ambiental.

ENERGIES NETES

Promovem la utilització d’energies netes i el subministrament elèctric de fonts d’energia renovables. Efectuem periòdicament auditories energètiques de sistemes i processos de producció per aconseguir més eficiència a través de la reducció del consum.

REDUCCIÓ D’EMISSIONS

Implementem altres actuacions i normes per a la reducció d’emissions no relacionades amb el subministrament d’energia.

  • Substitució d’equips informàtics per d’altres que implementen mesures d’estalvi d’energia i menys demanda de potència.
  • Eliminació d’equips de climatització individuals, a favor d’equips centralitzats.
  • Totes les noves adquisicions d’equips es duen a terme en funció d’una avaluació energètica prèvia, i se seleccionen els que tenen millor classificació energètica.

SEGURETAT I SALUT

Des de Compac, sempre vetllem per la seguretat i salut dels treballadors, proveïdors, subcontractistes i clients, implementant processos de treball segurs.

Fomentem la formació i informació dels nostres clients a través de la difusió de bones pràctiques de treball.

Formació

El nostre departament de Recursos Humans desenvolupa diferents activitats formatives per millorar la qualitat dels empleats, prevenir riscos i augmentar l’eficiència energètica.

TASCA SOCIAL

Col•laborem amb diferents associacions i ONG de caràcter social tant a Espanya com a Portugal, la majoria relacionades amb la infància i la reinserció social.

EDUCACIÓ

Mantenim acords de formació amb diferents centres educatius per dur a terme pràctiques laborals a les nostres instal•lacions.